تمرینات صبحگاهی تیم شاپرک کوه سر داغی ارومیه

تیترگزارش

تیم شاپرک ارومیه برای انجام تمرینات سخت استقامتی خود به کوه سر داغی ارومیه رفتند

در یک روز برفی و سرد زمستان

نمونه تصاویر از این تمرینات

کوه سر داغی ارومیه

کوه سر داغی ارومیه

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print